Socialinis pedagogas


Socialinis pedagogas: Ilona Tatarinova, Darius Remeika

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

  • Socialinis pedagogas dirba su vaiku, tėvais, mokytojais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Jis įvertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
  • Padeda tėvams dorai ugdyti savo vaiką; suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius; geriau suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą.
  • Padeda švietimo įstaigos personalui veiksmingiau bendrauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas, ieškant efektyvių ugdymo būdų, geriau suprasti visuomenės socialinio keitimosi laikotarpį ir atsižvelgti į jo ypatumus, sukurti jaukią darbo atmosferą, atitinkančią vaiko ir švietimo įstaigos specialistų poreikius.
  • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
  • Organizuoja socialinių paslaugų teikimą vaikui. Tiria socialinių paslaugų poreikį. Kartu su švietimo įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis atlieka organizacinį-informacinį darbą įstaigoje. Organizuoja, inicijuoja socialinių programų kūrimą ir prisideda prie jų įgyvendinimo. Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, užtikrinančiomis reikiamos pagalbos teikimą. Pagal įgaliojimus atstovaudami vaikų teisėms ir gindami jas teisėsaugos ir kitose institucijose, bendradarbiauja su vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis.