Strateginiai tikslai


Pagrindiniai mokyklos strateginiai tikslai - nuolat tenkinti mokinių pažinimo poreikius brandinant atsakingą, mąstantį, saugantį savo tautinę tapatybę pilietį, sugebantį gyventi demokratinėje visuomenėje, puoselėjantį krašto kultūrą, gebantį išgyventi konkurencijos sąlygomis. Šiems tikslams įgyvendinti mokykla turėtų siekti didesnio bendruomenės savarankiškumo, aktyvesnio įsijungimo į Vilniaus m.ir apskrities bendruomenės gyvenimą.

Svarbiu tikslu mokykla laiko mokytojų kvalifikacijos kėlimą: kuriama integrali mokytojų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistema, orientuota į kintantį mokytojo vaidmenį žinių visuomenėje ir šiuolaikiniam mokytojui būtinas naujas kompetencijas bei vertybines nuostatas. Kuriant žinių visuomenę, keičiamas pats mokytojo vaidmuo - mokytoją, žinių turėtoją ir perteikėją keičia mokytojas, mokymosi organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi patarėjas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir šiuolaikinių informacijos šaltinių. Kartu mokytojas dabarties visuomenėje turi išlikti ir ugdytojas, gyvenimo tiesų liudytojas, perduodantis tradicijas bei mokantis kūrybiškai jas plėtoti.

Mokykla sieks, kad būtų plėtojama tęstinė, mokymąsi visą gyvenimą laiduojanti, socialiai teisinga švietimo sistema.

Mokykla stengsis, kad būtų užtikrinama švietimo kokybė, atitinkanti atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens, visuotinius dabarties pasaulio visuomenės poreikius. Reikia siekti, kad ne mažiau kaip pusė profesinei kvalifikacijai skirto laiko būtų praleidžiama mokantis konkrečioje darbo vietoje. Profesinio mokymo programos turi būti derinamos su tarptautiniais standartais ir darbo rinkos poreikiais.

Mokyklos vienas iš svarbesnių tikslų - sukurti tokį psichologinį komfortą mokiniams ir mokytojams, kad mokykloje jie jaustų visokeriopą supratimą ir paramą, padedančią jiems siekti užsibrėžtų tikslų.

Mokykloje bus pertvarkoma mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo procese sistema: siekiama labiau motyvuoti mokinius mokytis ir mokytojus siekti ugdymo kokybės, geriau informuoti mokinius bei jų tėvus apie mokymosi rezultatus, pratinti mokinius vertinti pasiekimus.

Labai svarbus mokyklos tikslas sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu, tikslingu racionalių išteklių naudojimu pagrįstą bendruomenę, užtikrinti jos veiklos savarankiškumą ir skaidrumą.

Būtina mokyklos pastato renovacija ir naujas estetinis vidaus apipavidalinimas. Siekiant užtikrinti aukštą pamokų lygį svarbu turtinti ir modernizuoti kabinetų mokomąją bazę, dalyvauti įvairių respublikinių ir tarptautinių projektų realizavime, siekiant įgyvendinti mokyklos kompiuterizavimo programą ir turint materialinę bazę. Būtina užtikrinti mokinių aprūpinimą mokymosi priemonėmis, ypatingą dėmesį skirti originalioms mokomosioms kompiuterinėms programoms kurti ir pritaikyti, garso ir vaizdo priemonėms kurti, naudoti internetą mokiniams mokyti ir šviesti.

Mokykla sieks glaudesnio ryšio su mokinių tėvais, kurdama naujas pedagoginio švietimo ir konsultavimo formas, ugdančias asmeninę tėvų atsakomybę už jų vaikų mokymąsi ir priimtiną visuomenei elgesį, tobulins socialinio darbo su problemų turinčiais mokiniais metodus.

Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniui išsaugoti ir stiprinti sveikatą, užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą.