Tikslai


Vykdyti bendrojo lavinimo ir profesinio ugdymo programas, nuolat tobulinti ugdymo kokybę;

Ypatingą dėmesį skirti mokinių pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui ugdyti aktyvinant popamokinę veiklą, kuriant projektus, ieškant naujų netradicinių ugdymo formų;

Organizuoti aktyvią prevencinę veiklą, įtraukiant mokyklos bendruomenę.

Uždaviniai

Sudaryti galimybę asmeniui nuolat savarankiškai mokytis, naudotis prieinamomis informacinėmis priemonėmis (biblioteka, informaciniu centru, internetu, žiniasklaida ir kt.) ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi;

Užtikrinti mokinio saugumą mokykloje, šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos arba vengia tai daryti;

Plėtoti ugdymo proceso bei pasiekimų vertinimo ir nuolatinio tobulinimo sistemą;

Teikti pasiūlymus pedagoginei bendruomenei, kaip skatinti ugdymo/si pozityvius veiksnius;

Sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokyklos plėtrą bei mokytojo profesinį tobulėjimą ir teikti reikalingą informaciją ir konsultaciną pagalbą;

Didinti galimybes projektiniam darbui ir kitoms netradicinėms ugdymo organizavimo formoms.