Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-07-13

ECVET seminaras Jungtinėje Karalystėje


Liepos 4-5 d. projektų vadovė ir nacionalinė ECVET ekspertė Ramunė Vadeikytė dalyvavo seminare Jungtinėje Karalystėje, Birmingame „Kaip pagerinti mokymosi savo šalyje ir už jos ribų vertinimą ir pripažinimą“ - „Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders (PEARL)“.

Seminarą organizavo Jungtinės Karalystės Nacionalinė Erasmus+ agentūra, dalyvavo 94 dalyviai iš 28 Europos šalių, atstovaujantys įvairias su švietimu susijusias institucijas. Seminaro dalyviai dalijosi patirtimi ir diskutavo kaip sukurti kokybės užtikrinimo sistemas siekiant aukštos kokybės ECVET mobilumo. Taip pat buvo diskutuojama ar dabartinės ECVET priemonės ir įrankiai yra geriausi, kad būtų galima patvirtinti tiek bendrąsias, tiek profesines kompetencijas, įgytas per trumpalaikį ir ilgalaikį mobilumą.

Buvo iškeltas klausimas ar darbdaviai turi pakankamai galimybių veiksmingai remti ECVET būsimose ilgalaikio mobilumo programose. Darbdavių vaidmuo bus užtikrinti, kad mokymosi rezultatai, kuriuos pasiekia mokiniai, praktikos įmonėje metu yra prasmingi ir gali būti perduodami, pripažįstami ir kaupiami. Ilgalaikio mobilumo nauda grindžiama galimybe įgyti daugiau profesinių kompetencijų, labiau pagerinti užsienio kalbos įgūdžius ir geriau pažinti kultūrą. Darbdaviai turėtų pilnai įsitraukti į visus mobilumo etapus- nuo planavimo iki mobilumo vykdymo, vertinimo ir tobulėjimo. Ilgalaikis mobilumas kelia darbdaviams daug iššūkių, todėl daug dėmesio turi būti skiriama darbdavių vaidmeniui parenkant kokių mokymosi rezultatų bus siekiama, jų vertinimui ir kokybės užtikrinimui. Seminaro darbo grupės dalyviai buvo kviečiami diskusijai su kokiais iššūkiais jų šalyse susiduria darbdaviai ir mokiniai, kaip naudojami egzistuojantys įrankiai ir metodai pripažįstant ilgalaikio mobilumo metu įgytas kompetencijas. Šalių patirtis labai skirtinga dėl skirtingų švietimo sistemų ir darbdavių įtraukimo į profesinį mokymą valstybiniu mastu. Italijoje darbdaviai noriai įsitraukia į visas mobilumo veiklas, dauguma didžiųjų įmonių yra akredituotos vertinti mokinių kompetencijas. Vokietijoje ir Prancūzijoje darbdaviai taip pat glaudžiai susiję su profesiniu mokymu, mokinių praktika ir mobilumų metu įgytų kompetencijų vertinimu. Slovakijoje darbdaviai nėra labai suinteresuoti aktyviai taikyti ECVET. Jungtinės Karalystės atstovas pristatė projekto patirtį, kurio metu įmonė buvo aktyviai įtraukta į ilgalaikį mobilumą visais projekto etapais. Projekto patirtį siekiama taikyti praktikoje ir kituose mobilumuose kitose įmonėse.

Kita svarbi tema - neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimas: ar ECVET padės įdiegti užskaitymo politiką? Europos šalys vis labiau akcentuoja poreikį pilnai pripažinti asmenų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kuriuos jie įgijo ne tik mokykloje, universitete ar kitose mokymo įstaigose, bet taip pat ir už formalios švietimo sistemos ribų. Tai reikalauja naujų metodų tokių mokymosi patirčių pripažinimui (t.y. nustatyti, dokumentuoti, įvertinti ir sertifikuoti) ir naudojimui tolimesnėse studijose ar paaukštinimui darbe. Per paskutinį dešimtmetį buvo daug iniciatyvų siekiant įdiegti neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo įrankius Europos, nacionaliniu, regioniniu ir sektoriniu lygmenimis. 2012 m. gruodį Europos Sąjunga išleido rekomendaciją, reikalaujančią, kad visos Europos sąjungos šalys iki 2018 m. įdiegtų nacionalines sistemas dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi patvirtinimo, o visos Europos priemonės (EQF, Europass) remia tokio mokymosi pripažinimą ES valstybėse narėse. Tačiau, kaip rodo Cedefop tyrimas, nors šalys įdiegia patvirtinimo politiką ir sistemas, jų įgyvendinimo procesas lėtas.

Savo patirtimi dalinosi pranešėjos iš Škotijos ir Norvegijos. Buvo pabrėžiama už mokyklos ribų įgytų kompetencijų pripažinimo svarba, pateikiamos situacijų analizės. Dalyviai išklausę pranešimų galėjo užduoti klausimus, diskutuoti grupėse.